Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹ JW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín nhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Điều trị khớp cắn ngược


Những lời “để lại” cho Đảng, cho nhân dân.

01/10/2019 02:46 PM

             Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta đến nay tròn 50 năm (1969 - 2019). Nửa thế kỷ Bác đi xa nhưng tất cả nội dung trong Di chúc của Người vẫn mãi mãi là kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Bản Di chúc của Bác là bảo vật cho cả đời nay và mai sau.

        50 mươi năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đồng hành với Đảng và Nhân dân ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tiến trình lịch sử ấy, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hôm nay là đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế.

          Di chúc và toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản vô giá Bác để lại cho Đảng và Nhân dân ta, cho muôn đời con cháu mai sau. Trong những điều cốt yếu quan trọng nhất của toàn bộ nội dung Di chúc, cần quan tâm đến những lời dặn của Bác để lại cho Đảng, cho dân.

          1. Lời dặn đầu tiên của Bác: Trước hết nói về Đảng, Bác viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

          Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

          Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

          Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân”

           Lời dặn lại chỉ vẻn vẹn 200 từ mà Bác đã nói lên được những điều chính yếu nhất của nhiệm vụ xây dựng Đảng. Xây dựng củng cố Đảng là điều Bác Hồ luôn trăn trở, tập trung biết bao công sức mấy chục năm ròng. Bác cho đó là đều quan trọng hàng đầu để cách mạng thắng lợi, để xây dựng CNXH thành công.

          Ngay từ năm 1925, trong những bài giảng cho lớp cán bộ đầu tiên của Đảng, Bác đã khẳng định: Cách mệnh trước hết phải có đảng cách mệnh. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy.

           Năm 1947, trong Sửa đổi lối làm việc, Bác viết: “Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo Nhân dân, tranh lại thống nhất và độc lập. Công việc đã có kết quả vẻ vang. Nhưng nếu mỗi cán bộ, đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa….vì vậy, ngay từ bây giờ , các cơ quan, các cán bộ, các đảng viên mỗi người, mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế, Đảng mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công”.

           Năm 1960, tại diễn đàn Đại hội III của Đảng, ngay những dòng đầu tiên của diễn văn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “thay mặt Đảng gửi lời khen ngợi và cảm ơn toàn thể đồng bào”. Người nhắc đến vai trò của Đảng “Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”. Người nhắc đến nhiệm vụ rất cụ thể của Đảng: “Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành nền kinh tế và văn hóa tiên tiến; đồng thời lại luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của Nhân dân”. “Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho là mình chưa làm tròn nhiệm vụ” và Bác kêu gọi: “Để bảo đảm thắng lợi của cách mạng, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của toàn Đảng ta….”

          Và tháng 5 năm 1968, trong lần bổ sung tài liệu Tuyệt đối bí mật, về những nhiệm vụ sau khi thắng giặc Mỹ, Bác viết: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là phải chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

           Ta thấy rõ chủ đích của Người. Người không chỉ căn dặn kỹ lưỡng, thấu đáo cơ quan lãnh đạo đầu não là Trung ương “phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm”, mà Người còn đặc biệt chú ý tới từng chi bộ, chú ý tới cơ sở, tới con người (đảng viên, đoàn viên). Chỉ dẫn của Người ứng dụng vào ngày hôm nay trong đổi mới, có nghĩa là, Đảng phải đi tiên phong trong đổi mới, Đảng tự đổi mới mình để thúc đẩy đổi mới xã hội, phải huy động được sức mạnh toàn dân, từ cơ sở, của cả hệ thống chính trị vào việc xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đó là công việc của toàn dân với Đảng của mình. Xây dựng Đảng, nhất là khi Đảng đã cầm quyền, không nên và không thể chỉ là việc nội bộ của Đảng. Quan hệ giữa Đảng với dân, Nhà nước với dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với dân là những huyết mạch duy trì sức sống của Đảng, sự bền vững của chế độ, của chính thể…Tất cả đều có sự tham gia của dân, sự đánh giá của dân, hoạt động trực tiếp của dân trong đời sống chính trị. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đều thực hành dân chủ và đoàn kết, thực hành dân vận và đạo đức cách mạng mà Người đã nêu gương, đã chỉ dẫn trong Di chúc.

            50 năm đã qua, lời dặn “Trước hết nói về Đảng” của Bác vẫn còn vẹn nguyên giá trị.

           Đối chiếu những lời dặn ấy với những việc chúng ta đang làm để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, “Một số vấn đế cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (khóa XI) và “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chắc chắn chúng ta chưa thể hài lòng về những gì đã làm được, chúng ta không thể không thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của ta còn nhiều mặt bất cập. Để đạt mục tiêu xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, chúng ta còn phải làm rất nhiều việc, có những cố gắng lớn hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa và giải pháp hiệu quả hơn nữa.

               2. Lời dặn của Bác Hồ về Nhân dân:

             Bác viết: “Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi đã bao đời chịu nhiều gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức, bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, Nhân dân ta luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế xã hội, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”.

            Sẽ không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lời dặn lại này nếu không thấu đáo ngọn nguồn quan điểm của Bác về mối quan hệ giữa Đảng với Dân và Dân với Đảng.

           Năm 1945, ngay sau khi nước nhà được độc lập, trong thư gửi Ủy ban Nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng ngày 17/10/1945, Bác đã viết một câu bất hủ: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ chính quyền thống trị của Pháp, Nhật.

             Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.

            Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh.

            Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

          Đầu năm 1946, trong một buổi gặp mặt với các nhà báo nước ngoài, Bác tuyên bố: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…”

            Tháng 10 năm 1949, trong bài báo Dân vận, Bác viết:

“Nước ta là nước dân chủ.

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.

Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra.

Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

              Trong buổi lễ ra mắt Đảng lao động Việt Nam, ngày 03/3/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động, nghĩa là những người thợ thuyền, dân cày và lao động trí óc kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và Nhân dân… Đảng Lao động Việt Nam không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề và nguy hiểm đến mấy, nhưng Đảng lao động Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của Nhân dân”. Với Người thì “Việc gì, cũng vì lợi ích của Nhân dân mà làm. Làm theo cách quan liêu… thì dân oán. Dân oán, dù tạm thời may có chút thành công, nhưng về mặt chính trị, là thất bại; ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành, làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”… “Còn non còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”….Những công việc ấy là “rất to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”.

             Dân là trên hết, lợi ích của Nhân dân là trước hết. Đó là quan điểm của Bác về Nhân dân. Đó là tấm lòng, là trái tim, là mục đích phấn đấu suốt cuộc đời của Bác. Chẳng thế mà trong Di chúc, Bác đã dặn lời tâm huyết: “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”.

              Di chúc, nhìn một cách cô đọng, có hai chủ thể là Nhân dân và Đảng; có hai phương diện là mục đích và biện pháp; có hai giai đoạn là trước mắt và lâu dài; có hai cách làm là xây và chống. Nhưng tất cả vì một mục đích: Hạnh phúc của Nhân dân.

              Di chúc của Người là sự kết tinh những tư duy mang tầm chiến lược, toàn diện, tổng thể, bao quát một không gian rộng lớn, thời gian dài hạn, rộng về khả năng quan sát và nhìn sâu vào đời sống, chú ý đến những trọng tâm, trọng điểm cần giải quyết. Đọc Di chúc của Người, chúng ta có thể học tập và hiểu rõ hơn tư tưởng vĩ đại trong tầm nhìn chiến lược Hồ Chí Minh. Đây là những chỉ dẫn quý báu cần được học tập, vận dụng một cách sángtạo vào trong thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay, trước hết là công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị hướng tới phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trần Ngọc Ẩn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận 9

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 9
Địa chỉ: 183A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: (08) 37314871 – (08) 37314072. Email: info@trungtamvanhoaquan9.info.vn
Facebook: Trung tâm văn hóa Quận 9 - Thư viện Quận 9
Tin bài cộng tác, vui lòng gửi vào địa chỉ bantinquan9@gmail.com
© Đề nghị ghi rõ nguồn “TTVH quận 9” khi phát hành lại thông tin từ website này