Phường Tăng Nhơn Phú B: Tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự quý 4/2019, thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11 của BCH Trung Đảng khoá XII và triển khai quán triệt một số văn bản, quy định của Đảng.

Bản tin quận 9

         Sáng ngày 23/11/2019 Đảng ủy Phường Tăng Nhơn Phú B tổ chức hội nghị thông tin đến toàn thể cán bộ, đảng viên về tình hình thời sự quý 4/2019, triển khai nội dung kết quả hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khoá XII và triển khai quán triệt quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của bộ chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Quy định số 13/QĐ-UBKTTW ngày 18/9/2019 của ủy ban kiểm tra Trung Ương quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân, Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Ông Liên Minh Thiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận Thủ Đức báo cáo tại hội nghị.

        Tại Hội nghị, ông Liên Minh Thiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận Thủ Đức đã thông tin tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và thế giới trong quý đến người dân. Bên cạnh đó, triển khai quán triệt các văn bản quy định của đảng cũng nhằm giúp Đảng viên nắm vững các quy định, chủ trương, đường lối của Đảng.

Minh Ngọc