Lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Bản tin quận 9

Ngày 29/3, UBND quận 9 tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Ngọc Cường – Chánh Văn phòng UBND quận và các đồng chí là trưởng, phó các Phòng, Ban đơn vị trực thuộc quận, Chủ tịch, Phó chủ tịch Mặt trận và các đoàn thể quận; Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 13 phường.

 

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đánh giá của nhiều cán bộ chủ chốt, nhìn chung hầu hết cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị và nhân dân đều có nhận thức đúng đắn về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và xác định việc sửa đổi Luật đất đai là đúng đắn, đáp ứng đòi hỏi của quá trình phát triển đất nước trong tình hình mới. Toàn thể đội ngũ cán bộ công chức và một bộ phận nhân dân đã có sự quan tâm nghiên cứu về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trước khi tham gia hội nghị lấy ý kiến đóng góp do cơ quan, đơn vị tổ chức; trong quá trình tổ chức các hội nghị lấy ý kiến, mọi người đều có thái độ nghiêm túc, tích cực đóng góp ý kiến. Kết quả góp ý cho thấy hầu hết những người tham gia lấy ý kiến đều tán đồng, thống nhất về bố cục, nội dung Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Dự thảo đã bổ sung những nội dung mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; được xây dựng với trình độ lập pháp cao, chặt chẽ, đảm bảo tính hiệu lực, ổn định lâu dài. Qua tổng hợp kết quả lấy ý kiến của các đơn vị, tổng số lượt ý kiến đóng góp là 6.904 ý kiến, trong đó có 195 ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Chủ tịch UBND Quận nhấn mạnh, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng và hoàn thiện Luật đất đai, do vậy việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân cần được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Đồng chí Chủ tịch UBND Quận cũng yêu cầu 13 phường nhanh chóng hoàn tất việc lấy ý kiến nhân dân và gửi về Văn phòng UBND Quận tổng hợp báo cáo Thành phố.

 

Như Tuyết