Đảng bộ quận 9 thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của các tổ chức cơ sở Đảng

Bản tin quận 9

        Đảng bộ quận 9 hiện có 41 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở phường, 6 đảng bộ thuộc các loại hình cơ quan, đơn vị khác, 22 chi bộ cơ sở, với 5.014 đảng viên.

       Trong những năm qua, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ đã được các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Quận và toàn thể cán bộ, đảng viên chấp hành tương đối nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện ở một số nội dung như:

       Thứ nhất, hầu hết cấp ủy, cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Quận 9 đã có nhận thức đúng về nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp uỷ, chi bộ luôn coi trọng việc quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các yêu cầu của cấp trên, vận dụng giải quyết đúng đắn sáng tạo vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đảng bộ, chi bộ; thường xuyên coi trọng việc giáo dục, quán triệt và nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc, quy định, kỷ luật của Đảng, của địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ của quận thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn đủ số lượng cho các chức danh, đảm bảo đủ phẩm chất năng lực, được bồi dưỡng, tập huấn, rút kinh nghiệm, tích cực rèn luyện phương pháp tác phong công tác, thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao, phục tùng sự lãnh đạo của tổ chức đảng, tổ chức tốt các hoạt động bảo đảm cho các địa phương, đơn vị thực hiện thắng lợi nghị quyết.

        Thứ hai, các cấp uỷ, chi bộ, đảng bộ đã phát huy tốt trí tuệ tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân trong hoạt động lãnh đạo. Việc tiến hành đều đặn các hội nghị của đảng uỷ, chi bộ đã đề cao ý thức trách nhiệm và tính tích cực của các cấp uỷ viên, đảng viên, tạo điều kiện để phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mọi đảng viên trong công tác lãnh đạo của đảng uỷ, chi bộ. Mọi vấn đề theo phạm vi, chức năng đều được các tổ chức đảng đem ra bàn bạc, thảo luận dân chủ rồi mới đi đến quyết định. Bên cạnh đó, chất lượng cá nhân phụ trách được nâng lên rõ rệt. Trách nhiệm cá nhân cấp uỷ viên, cá nhân người đứng đầu chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị và từng đảng viên thực hiện nghị quyết được thực hiện tích cực, hiệu quả. Hiện tượng bỏ trống nội dung, lĩnh vực lãnh đạo hoặc chồng chéo, lấn sân, tách rời các mặt công tác, các nội dung lãnh đạo đã được khắc phục đáng kể.

        Thứ ba, các cấp uỷ đã tích cực nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, giải pháp, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Hầu hết bí thư cấp uỷ luôn hoàn thành công việc phụ trách, tổ chức tốt việc quán triệt đường lối, quan điểm, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, biết đi sâu vào vấn đề trọng tâm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ địa phương, đơn vị; chủ trì các chế độ hội ý, giao ban, nghe báo cáo, phổ biến công việc, chuẩn bị dự thảo nghị quyết, đề xuất chủ trương, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo đảng uỷ, chi bộ thảo luận quyết định. Các cấp ủy làm tốt công tác phân công thực hiện nghị quyết cho từng cấp uỷ viên, phổ biến, chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nghị quyết, tổ chức các hoạt động kiểm tra việc quán triệt thực hiện nghị quyết, phát hiện, báo cáo, đề đạt đảng uỷ, chi bộ quyết định bổ sung nội dung biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

        Thứ tư, hầu hết các cấp uỷ, chi bộ đã xây dựng và hoạt động theo quy chế làm việc trong sinh hoạt và hoạt động. Các cấp ủy, chi bộ đều có quy chế làm việc, nội dung quy chế ngày càng chặt chẽ, sát tình hình lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ. Quy chế đã thể hiện sự quan tâm đến việc thực hiện dân chủ trong đảng uỷ, đảng bộ. Các chế độ công tác được xác định cụ thể các mốc, khung thời gian thực hiện. Quy chế thể hiện sự phân công, phối hợp tương đối nhịp nhàng giữa các thành viên trong đảng uỷ.

       Nhờ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ mà tỷ lệ các tổ chức đảng trên địa bàn quận 9 đạt trong sạch vững mạnh hàng năm ngày càng cao (năm 2011 có 15/41, chiếm tỷ lệ 36,6%; năm 2012 có 19/41, chiếm tỷ lệ 46,3%; năm 2014 có 21/41, chiếm tỷ lệ 51,2%; năm 2015 có 22/41, chiếm tỷ lệ 56,7%), không có tổ chức đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng ngày càng tăng (năm 2012 có 239/3.925 đảng viên, chiếm tỷ lệ 6%; năm 2015 có 309/4.687 đảng viên, chiếm tỷ lệ 6,6%), tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ ngày càng giảm (năm 2012 có 28/3.925 đảng viên, chiếm tỷ lệ 0,07%; năm 2013 có 23/4.390 đảng viên, chiếm tỷ lệ 0,05%; năm 2014 có 15/4.407 đảng viên, chiếm tỷ lệ 0,03%; năm 2015 có 10/4.687 đảng viên, chiếm tỷ lệ 0,02%).

         Kết quả phân loại cán bộ hàng năm cũng cho thấy, tỷ lệ cán bộ tốt và khá tăng, không có cán bộ trung bình và yếu. Đạt được kết quả trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, sự hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên đối với các tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là từ sau khi có quy định một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; đồng thời phát huy tốt trách nhiệm của cấp uỷ, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ.

       Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Quận 9 trong những năm qua vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục. Đó là, một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên là cấp ủy viên còn nhận thức chưa đầy đủ yêu cầu, nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ và việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, ảnh hưởng đến hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, nhầm lẫn chức năng, dẫn đến hiện tượng bao biện làm thay, chồng chéo lẫn nhau. Việc nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc chưa thường xuyên, chưa gắn chặt với việc thực hiện nghị quyết của đảng bộ, chi bộ, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chất lượng sinh hoạt đảng còn có những hạn chế, nghị quyết lãnh đạo của một số tổ chức đảng còn chưa cụ thể…Việc phát huy vai trò của tập thể cấp ủy cũng như trách nhiệm cá nhân của một số cấp ủy viên còn chưa đầy đủ; một số cấp ủy viên còn ngại phát biểu, ý kiến chung chung, xuôi chiều, cho nên, khi gặp phải những vấn đề cần làm rõ đúng sai còn né tránh, đổ lỗi cho khách quan, quy khuyết điểm cho tập thể; khi có vấn đề nhạy cảm như quyết định xử lý kỷ luật cán bộ trong quyền hạn…thường đùn đẩy lên trên giải quyết. Việc phân công trách nhiệm cá nhân phụ trách ở một số cấp ủy chưa thật rõ ràng, cụ thể, còn biểu hiện chung chung. Đoàn kết nội bộ của cấp uỷ, chi bộ chưa thật sự được củng cố vững chắc, còn biểu hiện của sự đoàn kết xuôi chiều, không dựa trên nguyên tắc đảng; có biểu hiện mất đoàn kết ở một số cấp ủy như tính thống nhất chưa cao trong đánh giá, xử lý, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, những công việc vụ việc của địa phương, đơn vị.

       Những hạn chế, khuyết điểm trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Quận ủy có lúc chưa kịp thời, chưa thật nhạy bén trước những vấn đề mới nảy sinh, đấu tranh trước những biểu hiện vi phạm nguyên tắc còn thiếu kiên quyết. Công tác giáo dục bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, nhất là hiệu quả giáo dục, bồi dưỡng chưa cao. Trách nhiệm, năng lực, phẩm chất đạo đức của một số cấp ủy viên còn hạn chế…

        Từ những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở Đảng bộ quận 9, có thể rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn:

       Một là, phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cần nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ mọi mặt cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên. Khi có những đường lối chính sách mới, chỉ thị mới, quy định mới cần tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt sâu sắc, chu đáo, bàn bạc cách thức tổ chức, vận dụng thực hiện, bổ sung vào nghị quyết, quy chế lãnh đạo, bảo đảm tính cập nhật, chủ động nhạy bén cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên.

       Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của các cấp ủy, đội ngũ đảng viên. Cấp ủy phải luôn chủ động dự kiến tình hình, công tác luân chuyển cán bộ…để có kế hoạch lựa chọn nguồn thay thế. Các cấp ủy cần đưa việc tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cấp ủy viên vào trong quy định cụ thể về quá trình học tập, rèn luyện và công tác; từng cấp ủy phải chủ động xác định nội dung cần học tập, tu dưỡng rèn luyện, thời gian thực hiện, cơ sở vật chất đảm bảo…

       Ba là, chú trọng hoàn thiện quy chế và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của các cấp uỷ cơ sở bảo đảm tính dân chủ và khoa học. Cấp ủy cần phải hoàn thiện các quy chế như: Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, quy chế lãnh đạo công tác tài chính, quy chế lãnh đạo công tác xây dựng cơ bản, quy chế về công tác chính sách…Các quy chế phải hết sức cụ thể, nhìn vào đó có thể hiểu ngay công việc, chức trách, phương pháp công tác của cấp ủy viên để thực hiện một cách thuận lợi mà không phải đi tìm, nghiên cứu các văn bản khác. Khi đã ban hành quy chế, mọi hoạt động của cấp uỷ, chi bộ, đảng bộ cơ sở phải dựa vào những điều đã xác định trong quy chế, phải coi quy chế là căn cứ tiêu chuẩn để đánh giá vai trò, trách nhiệm, hiệu lực của công tác lãnh đạo.

       Bốn là, thường xuyên đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp uỷ, chi bộ ở cơ sở. Thường xuyên giải quyết tốt các mối quan hệ trong nội bộ cấp uỷ và trong đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhất là quan hệ giữa bí thư và người đứng đầu chính quyền. Bí thư cấp uỷ và người đứng đầu chính quyền thường xuyên trao đổi, bàn bạc thống nhất đánh giá thực trạng tình hình đảng bộ, chi bộ, địa phương, đơn vị, thống nhất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đưa đảng bộ, chi bộ vào hoạt động có nề nếp.

Đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức  năm 2016.

CAO VĂN MINH