Mừng Đại hội Đảng

Bản tin quận 9 Thơ - Ca

Chào mừng Đại hội Đảng thành công

Sức sống vươn lên rực ánh hồng

Xóa đói giảm nghèo muôn lộc biếc

Mạnh giàu đổi mới vạn chồi bông

Tình làng nghĩa nước vui đoàn kết

Ý Đảng lòng dân quyết một lòng

Nghị quyết sáng ngời soi cuộc sống

Hòa bình hội nhập đẹp non sông.

NGUYỄN VĂN THANH