Vinh quang Đảng ta

Bản tin quận 9 Thơ - Ca

Chín mốt năm Đảng của ta

Chặng đường lịch sử đã đi qua

Giữ nước thành công và đổi mới

Hội nhập đi lên vững sơn hà

Đại hội mười Ba đường đi tới

Vững lái con tàu vượt phong ba

Kỳ vọng năm mới nhiều thắng lợi

Nước mạnh dân giàu Đảng thăng hoa…

Lê Thanh Sơn