Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

QUỐC HỘI Số: 85/2015/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015                           LUẬT Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ____________   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

Nội dung chi tiết