Thông báo chiêu sinh miễn phí lớp Thanh nhạc; lớp đàn organ; lớp múa dân gian; lớp nhảy hiện đại

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9    TRUNG TÂM VĂN HÓA            _________  Số:      / TB- TTVH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    _______________________ Quận 9, ngày      tháng       năm 2014     THÔNG BÁO Chiêu sinh miễn phí Lớp Thanh nhạc; lớp […]

Nội dung chi tiết