Kế hoạch phối hợp Tổ chức hội thi “Quyển sách tôi yêu”

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 TRUNG TÂM VĂN HÓA-PHÒNG GD-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /KHPH-TTVH-GDĐT       Quận 9, ngày      tháng      năm 2015 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI THI “QUYỂN SÁCH TÔI YÊU” ———————————   I. MỤC ĐÍCH – YÊU […]

Nội dung chi tiết

Kế hoạch phối hợp Tổ chức thực hiện giáo dục truyền thống cho học sinh trên địa bàn Quận, năm học 2015 – 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 TT VĂN HÓA – PHÒNG GD & ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /KHPH-TTVH-GDĐT       Quận 9, ngày      tháng      năm 2015 KẾ HOẠCH Phối hợp Tổ chức thực hiện giáo dục truyền thống cho học sinh […]

Nội dung chi tiết