Khẩu hiệu tuyên truyền: Quận 9 tổ chức lấy ý kiến của người dân về thành lập Thành phố Thủ Đức

Điểm báo

Theo kế hoạch đến ngày 03/10/2020 Quận 9 sẽ hoàn tất lấy ý kiến người dân về việc sắp xếp Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức thành lập đơn vị hành chính mới đặt tên là Thành phố Thủ Đức. Người dân nhận phiếu cần lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý với 2 nội dung gồm:

  • Sắp xếp Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới
  • Đơn vị hành chính mới lấy tên là Thành phố Thủ Đức”