Quyết định về công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điểm báo