Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các hoạt động trợ giúp người khuyết tật

Điểm báo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm vừa ký ban hành Kế hoạch 1842/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn Thành phố trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố.

Đây là dịp để các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai đồng bộ các hoạt động trợ giúp người khuyết tật, xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật; tiếp tục phát huy vai trò của người khuyết tật và tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận và tham gia đầy đủ các hoạt động của xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm, việc triển khai thực hiện các giải pháp, chương trình trợ giúp người khuyết tật phải được tiến hành kiên trì, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương. Trong đó, trọng tâm là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước về trợ giúp người khuyết tật; định hướng nâng dần mức trợ cấp xã hội phù hợp với các mức sống trong xã hội và khả năng ngân sách của thành phố; có chính sách tăng số lượng người khuyết tật tham gia mạng lưới an sinh xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách giáo dục, học nghề, việc làm, tín dụng, bảo trợ xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, đi lại.

Các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình trợ giúp người khuyết tật; khuyến khích người khuyết tật có khả năng học tập, lao động khắc phục khó khăn, vươn lên sống độc lập, hòa nhập xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội và giúp đỡ người khuyết tật khác. Đồng thời, nghiên cứu, rà soát và sửa chữa, xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu theo tiêu chuẩn và phù hợp điều kiện của người khuyết tật, tạo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật; có chính sách ưu đãi dành cho các cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật, các doanh nghiệp do người khuyết tật làm chủ, doanh nghiệp có nhiều lao động là người khuyết tật; khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc người khuyết tật, nhất là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, phụ nữ, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật cao tuổi; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và các tổ chức của người khuyết tật; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho cuộc sống người khuyết tật và các tổ chức của người khuyết tật; có cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc người khuyết tật, nhất là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, phụ nữ, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật cao tuổi; tạo điều kiện cho tổ chức của người khuyết tật có đủ năng lực tham gia thực hiện các dịch vụ công.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội thành viên tiếp tục nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật; tăng cường quan hệ phối hợp trong các hoạt động trợ giúp người khuyết tật; lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo đời sống người khuyết tật ngày càng tốt hơn; tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa các tổ chức của người khuyết tật với các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nâng cao hiệu quả hoạt động.

UBND Thành phố khuyến khích các tổ chức của người khuyết tật tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo phương châm “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”; thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền để nhân rộng những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên của người khuyết tật, những cách làm hay trong hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật…

(Nguồn Thông tấn xã Việt Nam)