Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận 9 đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2016.

Điểm báo

        Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020 và là năm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận 9 đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2016 đã tạo được sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

         Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt sâu rộng các chương trình hành động của Quận ủy như: Xây dựng kế hoạch chia lộ trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ X; đồng thời, phát động trong toàn đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ  XII; lãnh đạo tổ chức thành công công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

        Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quận 9 đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ, tháo gỡ khó khăn, phát huy lợi thế, huy động nội lực, thu hút đầu tư, tạo nên sự chuyển biến tích cực, toàn diện về kinh tế – xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị; phúc lợi và an sinh xã hội; đời sống nhân dân được cải thiện về vật chất và tinh thần; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc. Cụ thể, trong năm 2016 tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 2.680,487 tỷ đồng đạt 266,3% so với tổng dự toán pháp lệnh. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 1.004,743 tỷ đồng đạt 165,9% so với dự toán pháp lệnh; tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống cầu, đường, trường, trạm, hệ thống cung cấp nước sạch, xây dựng thêm nhiều công trình phúc lợi phục vụ nhân dân. Song song với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quận  đặc biệt quan tâm, chăm lo tốt các chính sách an sinh xã hội. Chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ, thực hiện tốt điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ tiếp cận với các chức danh quy hoạch nhằm chuẩn bị tốt nguồn cán bộ quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025; quan tâm luân chuyển cán bộ trẻ được quy hoạch về công tác tại cơ sở để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

        Thực hiện Đề án 02 của Thành ủy về phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Quận ủy ban hành quyết định thành lập tổ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên các trang mạng xã hội, tham gia bài đấu tranh công khai trên Tạp chí sổ tay xây dựng Đảng, đã góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Song song đó đẩy mạnh hoạt động nắm bắt dư luận xã hội, công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ và nâng cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh phòng, chống những biểu hiện, luận điệu sai trái, xuyên tạc Đảng ta.

         Công tác vận động nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực; các chỉ tiêu, chương tình trọng tâm cơ bản đạt yêu cầu Nghị quyết đề ra; hiệu quả công tác vận động nhân dân đã và đang tác động tích cực đến các mặt đời sống xã hội và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ Quận năm 2016. Thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và cụ thể hóa thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch và công tác vận động nhân dân của Đảng bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa bàn dân cư; công tác vận động, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Những kết quả mà Đảng bộ quận 9  đạt được đã để lại điểm nhấn quan trọng, là niềm vinh dự, tự hào, khẳng định vị thế, bước phát triển lớn mạnh của Đảng bộ và nhân dân quận nhà.

Đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy Quận 9 phát biểu tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 – 2020.

        Bước sang năm mới 2017, Đảng bộ, quân và dân quận 9 tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các mũi đột phá về thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận với các nhiệm vụ trọng tâm như:

      Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ V và các chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ V. Xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình đột phá của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Phát động đợt cao điểm thi đua lập thành tích kỷ niệm 20 thành lập Quận trong toàn Đảng bộ.

       Thứ hai, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       Thứ ba, triển khai thực hiện tốt kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận đến cơ sở theo Nghị quyết Đảng bộ quận đề ra.

       Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ quận đến cơ sở; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội cấp quận và cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Hội Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên, Công đoàn.

       Thứ năm, huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ V đã đề ra. Thực hiện tốt công tác chính trị, xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng; tập trung kềm chế và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, ngăn ngừa có hiệu quả tệ nạn xã hội ; tăng cường việc lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực giao thông, đô thị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, khiếu tố của nhân dân.

       Phát huy những gì đã đạt được, với sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự năng động, trách nhiệm của chính quyền, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 9 sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2017 đã đề ra.

        Trước thềm năm mới cũng là thời điểm toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận 9 ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017); 42 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017); kỷ niệm 20 năm thành lập quận (01/4/1997 – 01/4/2017)… hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quận 9 ngày càng phát triển bền vững.

BBT