BHXH quận 9 thực hiện chương trình phối hợp trong việc thực hiện chính sách pháp luật

Điểm báo

      Quận 9 đang trong quá trình đô thị hóa với nhiều dự án được thực hiện, trong đó Khu Công nghệ cao đã hoàn thành giai đoạn một và đang khởi động cho giai đoạn tiếp theo, thu hút nhiều lao động các địa phương khác đến làm việc, cư trú. Trong thời gian qua, BHXH quận đã tham mưu kịp thời cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, triển khai đến Đảng ủy, UBND 13 phường, các tổ chức chính trị xã hội, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn quận 9 tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Tính đến 31/12/2016, số người tham gia BHXH bắt buộc là 65.094 người đang làm việc tại 1.910 cơ quan, doanh nghiệp, 274 người đang tham gia BHXH tự nguyện. Số người tham gia BHYT hiện nay là 217.362 người.

      Để nâng cao hiệu quả, BHXH Quận 9 đã chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Năm 2016 BHXH quận đã phối hợp với các đơn vị, chuyển phát 69.300 tờ rơi về BHYT HSSV, BHYT Hộ gia đình, BHXH tự nguyện, dán 2.244 tờ áp phích, 389 danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các trường học, UBND 13 phường, các trạm y tế, khu phố, tổ dân phố… Đồng thời phối hợp với UBND 13 phường thực hiện 53 buổi tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT và những điểm mới về BHYT, đối tượng tham gia, phương thức tham gia, quyền lợi hưởng… thu hút 4.879 người tham dự. Qua đó giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cho người lao động, người dân về chính sách, đảm bảo quyền lợi cao nhất khi tham gia khám chữa bệnh. BHXH quận phối hợp với LĐLĐ quận tổ chức hội thi tìm hiểu Luật BHXH với 56 cơ quan doanh nghiệp tham dự. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận cũng xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai đến UB.MTTQVN 13 phường tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức cá nhân, tình hình thu phí khám bệnh luôn được MTTQ các phường giám sát quan tâm phản ánh kịp thời.

        Tuy nhiên, công tác tuyên truyền đã được đổi mới song còn chưa sâu rộng, chưa đến với mọi người dân, người lao động trên địa bàn quận 9; việc phát triển đối tượng tham gia BHYT tuy có nhiều chuyển biến, số người tham gia mới trong năm 2016 tăng hơn các năm trước nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đúng chính sách BHXH cho người lao động như không đóng, đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo quy định; học sinh sinh viên tham gia BHYT chưa đạt tỉ lệ 100% theo quy định.

        Thời gian tới, BHXH quận sẽ phối hợp cùng với Ủy ban MTTQVN quận thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2020 theo chương trình phối hợp công tác: số 11/CTPH-MTTQ-BHXH ngày 15/12/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN và bảo hiểm Xã hội Thành phố về thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Các nội dung được triển khai bao gồm:

        Thứ nhất, bám sát mục đích và 5 nội dung trong chương trình phối hợp, trên cơ sở đặc điểm tình hình của địa phương để cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện vào kế hoạch triển khai; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn quận 9.

      Thứ hai, cơ quan BHXH và MTTQ quận phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. BHXH quận tham gia phối hợp với MTTQ quận xây dựng, hoàn thiện cơ chế vận động, đưa nội dung phong trào “Toàn dân tham gia BHYT” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

        Thứ ba, MTTQ chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách BHXH; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và người lao động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; phấn đấu 100% hộ gia đình đoàn viên, hội viên tham gia BHYT, góp phần tăng diện bao phủ BHYT tại địa phương; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, trên cơ sở đó cơ quan BHXH tiếp nhận, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của cử tri và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT.

       Chương trình phối hợp này nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận, đồng thời vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Phối hợp giám sát, kiểm tra việc chấp hành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia đề ra đến năm 2020.

ĐOÀN OANH