Quận 9: Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Biểu dương 46 tập thể và 68 cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2017.

Điểm báo

           Sáng ngày 25/5, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2017. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

           Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận đã đạt được một số kết quả nhất định. Thông qua công tác quán triệt, tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; cấp ủy các cấp xem đây giải pháp hữu hiệu để phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; qua đó, ý thức gương mẫu, nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã được thực hiện khá nghiêm túc; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước được nâng lên; ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện thường xuyên hơn; tính tự giác, trung thực trong thực hiện tự phê bình và phê bình được phát huy, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.


Đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9 tặng hoa  cho các gương tập thể, cá nhân điển hình giao lưu tại hội nghị.

             Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy khẳng định: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhu cầu, trách nhiệm, là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; với tinh thần đó, đồng chí đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thành công việc tự giác, tự thân, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn; chú trọng việc lựa chọn và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện… qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ quận ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo sự đoàn kết, nhất trí, sự tin tưởng của Nhân dân trong quá trình lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.


 Đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9; đồng chí Nguyễn Chiến Chinh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy tặng giấy khen cho các gương cá nhân điển hình giai đoạn 2016 – 2017

              Dịp này,  Quận ủy Quận 9 cũng đã tặng giấy khen cho 46 tập thể và 68 cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2017.

                                                                   Ngọc Thắm