Tự hào 73 năm ngành Văn hóa – Thông tin

Điểm báo

           Lịch sử 73 năm xây dựng và phát triển của Ngành Văn hóa luôn gắn chặt với lịch sử cách mạng và dân tộc. Trải qua chặng đường đầy khó khăn và thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ và Chính phủ, ngành Văn hóa đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước trong mỗi thời kỳ lịch sử.

           Ngày 25/02/1943, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban thường vụ Trung ương Đảng đã thông qua bản “Đề cương văn hóa Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh khởi thảo. Đây là văn kiện lịch sử quan trọng đầu tiên của Đảng đề cập đến vấn đề văn hóa một cách toàn diện có hệ thống theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, định hướng nền văn hóa cách mạng phục vụ cho đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển lâu bền của văn hóa Việt Nam.

           Cách mạng tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, trong Tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính phủ đã thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Từ đó ngày 28/8 trở thành ngày thành lập ngành Văn hoá Việt Nam, ngày truyền thống của những người làm công tác văn hoá thông tin. 73 năm đã trôi qua, sự nghiệp văn hoá thông tin luôn được sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân.

          Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; kế thừa, bổ sung và phát huy kết quả đạt được tại hội nghị Trung ương 9 khóa XI Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đảng tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam, đồng thời đề ra nhiệm vụ tổng quát: “Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. 

           Qua 73 năm phát triển và trưởng thành, ngành văn hóa – thông tin đã luôn hoàn thành sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành, của những thế hệ cán bộ văn hoá thông tin, những người làm công tác văn hoá quận đã và đang tích cực thực hiện các Nghị quyết của Đảng, cố gắng, không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tựu phát triển chung của toàn ngành vì một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đóng góp sức lực, trí tuệ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo thành phố, Quận ủy, UBND quận 9 cùng sự hỗ trợ tích cực và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể quận và phường đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Văn hóa quận triển khai, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm qua đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng đã đạt được nhiều thành tích, thực hiện nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân trên địa bàn quận…Các chương trình biểu diễn nghệ thuật luôn được Trung tâm Văn hóa chú trọng nâng cao chất lượng, tập trung triển khai xuống địa bàn cơ sở, phục vụ đông đảo các ngành, các giới và nhân dân quận nhà trong các dịp lễ, tết.

          Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại quận 9 đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng. Toàn quận có 100% hộ đăng ký xây dựng Hộ gia đình văn hóa, tỷ lệ bình quân hộ gia đình văn hóa đạt 91,84%. Tỷ lệ bình quân cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng năm đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 90%. Đến nay, có 67/75 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; 06 phường đạt danh hiệu phường văn minh đô thị.


Đồng chí Cao Văn Minh. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND quận 9 trao giấy khen cho các tập thể đạt chuẩn văn hóa năm 2016.

            Xác định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới hiện nay, công tác tư tưởng – văn hóa càng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội. Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng – văn hóa luôn gay go và phức tạp, do đó, càng đòi hỏi những người làm công tác trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền thấm nhuần sâu sắc đường lối của Đảng, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo. Cùng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình trong nước và thế giới, đòi hỏi công tác văn hóa – thông tin phải đổi mới mạnh mẽ.

            Tiếp nối truyền thống vẻ vang 73 năm qua của ngành, của những thế hệ đi trước, những người làm công tác văn hóa – thông tin hôm nay đã và đang tích cực thực hiện các chương trình hành động, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hoá, thể thao, du lịch; tuyên truyền xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, phát triển du lịch… Từ đó, làm cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu để đất nước ta mãi là quốc gia văn hiến, dân tộc ta mãi là một dân tộc anh hùng và văn hóa nước ta đậm đà bản sắc dân tộc.

LH