Hội đồng nhân dân Quận 9 khóa IV tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điểm báo

        Ngày 18/12/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) Quận 9 khóa IV đã tổ chức kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Hữu Việt, Hàm vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM, đại biểu HĐND Quận; ông Cao Thanh Bình, Phó Trưởng Ban kinh tế – ngân sách, HĐND thành phố; bà Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Lê Quang Nam, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; ông Phạm Quang Bửu, QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận; ông Trương Văn Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận.


Bà Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại kỳ họp.

         Các đại biểu đã được nghe trình bày tờ trình về báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 – 2018; kế hoạch đầu tư công năm 2019; báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2018; phân bổ dự toán, chi ngân sách năm 2019; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận; báo cáo của UBMTTQVN quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND và UBND quận.

         Tại kỳ họp, đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND quận bầu.

       Các Đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề chính: rác thải, thu gom rác thải; các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; công tác giảm nghèo trên điạ bàn; hệ thống trường lớp cho học sinh; công tác cải cách hành chính; đảm bảo an toàn giao thông và công tác giảm ngập nước… Qua đó, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của các ngành chức năng. Trong thời gian tới, quận sẽ đẩy mạnh những giải pháp thiết thực để giải quyết những tồn đọng.


Đại biểu phát biểu tại kỳ họp

        Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung: HĐND quận tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh; UBND quận tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND quận, quan tâm giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và những kiến nghị của người dân; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận trong công tác nâng cao chất lượng kỳ họp, đổi mới phương thức làm việc; các tổ đại biểu HĐND quận sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri và báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri toàn quận.

 Lương Hợp