Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số

Điểm báo

 Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng khó khăn dân tộc thiểu số còn bộc lộ nhiều hạn chế bất cập…

Đó là do trình độ dân trí thấp, có người dân không biết chữ, không thạo tiếng phổ thông ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Cũng vì ảnh hưởng của phong tục tập quán lạc hậu của đồng bào và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trong vùng dân tộc còn thiếu và yếu cả về kiến thức, kỹ năng truyền đạt, chưa am hiểu phong tục tập quán đồng bào và do bất đồng ngôn ngữ…

Ngoài ra, hình thức tổ chức tuyên truyền nhiều khi còn cứng nhắc, tài liệu cung cấp thông tin tuyên truyền nhiều nội dung chưa phù hợp với thực tế từng vùng, không thu hút được sự quan tâm của đồng bào, kinh phí cho công tác tuyên truyền hạn hẹp, điều kiện cơ sở vật chất như tủ sách pháp luật, nhà văn hóa, hệ thống thông tin truyền thanh công cộng để người dân tiếp cận với các thông tin ở vùng khó khăn dân tộc thiểu số (DTTS) còn thiếu thốn và kém hiệu quả.

Từ những bất cập nêu trên, để nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của đồng bào vùng DTTS, trước hết, cần tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc, các chính sách pháp luật chung và chính sách dân tộc trong giai đoạn mới, các mục tiêu quốc gia về thiên niên kỷ và chiến lược công tác dân tộc, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Giới thiệu để vận động đồng bào thường xuyên nâng cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lợi dụng những khó khăn trong đời sống của đồng bào để lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tôc. Tuyên truyền tới đồng bào chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới và chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nêu gương các tập thể cá nhân điển hình gương mẫu trong mọi lĩnh vực về làm kinh tế giỏi, giữ gìn an ninh trật tự nông thôn, cải tạo tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, các gương người tốt việc tốt để nhân diện học tập noi theo.

Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, phòng chống các tai tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em, phụ nữ bỏ đi khỏi địa bàn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các luật tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong đồng bào…

Để thực hiện được các mục tiêu trên thì cần chú trọng một số giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho đồng bào DTTS là nhiệm vụ công tác trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên truyền đảm bảo về phẩm chất, năng lực chuyên môn, kỹ năng truyền đạt, am hiểu tâm lý tập quán của đồng bào, trong đó đặc biệt chú trọng đội ngũ tuyên truyền là người địa phương thông thạo tiếng trong từng vùng dân tộc. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên tuyền phổ biến pháp luật, trong đó lựa chọn hình thức biên soạn tài liệu, cung cấp thông tin tập trung vào trọng tâm, ngắn gọn, người dân dễ hiểu, dễ nhớ khi tiếp cận với các nội dung chính sách, pháp luật, tăng cường nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý, các CLB TT pháp luật, các hoạt động đối thoại với nhân dân, sân khấu hóa công tác tuyên truyền qua các tiểu phẩm, hội thi tìm hiểu pháp luật, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho đồng bào DTTS là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết và còn nhiều khó khăn do đặc thù của vùng dân tộc, vì vậy cần có sự quan tâm đầu tư hỗ trợ về kinh phí để bảo đảm cho công tác này hoạt động thường xuyên có hiệu quả.

                                                                                                                                                             Nguồn báo Pháp luật và đời sống