Quận 9: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Điểm báo

          Sáng ngày 07/01, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.

          Báo cáo đánh giá cho thấy, trong năm qua, Ngành kiểm tra Đảng của quận đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Quận ủy có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết quận, phường năm 2019; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026; Quy định số 1374-QĐ/TU của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết chuyên đề số 13-NQ/QU của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận; qua đó giúp cấp ủy các cấp tăng cường nhiều giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy cũng đã chủ động thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng; phối hợp các ngành tham mưu Quận ủy giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên theo quy định, nhất là những thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo Quy định 1374-QĐ/TU của Thành ủy.

         Đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí: tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, đặc biệt chú trọng thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện phải kê khai theo quy định và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt” của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, chức trách được giao.


Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận tặng giấy khen cho các tập thể.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trân trọng biểu dương những kết quả mà ngành Kiểm tra của quận đã đạt được trong năm 2019; đồng thời đề nghị trong năm 2020 Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy tập trung tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đề ra, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, nội dung văn kiện tiến hành Đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 13 của Quận ủy; tăng cường giải pháp khắc phục hiện tượng nể nang, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tham mưu giải quyết đúng quy trình, quy định các đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên; đưa việc tiếp nhận và xử lý các nguồn thông tin phản ánh theo Quy định 1374 của Thành ủy đi vào nề nếp và hiệu quả.

         Nhân dịp này, Quận ủy Quận 9 đã tặng giấy khen cho 09 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019.

Ngọc Thắm