Quận 9: Nâng cao cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân

Điểm báo

            Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời Thực hiện chủ đề năm 2019 – “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”. Quận 9 đã đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm từng bước hướng đến xây dựng một nền hành chính trong sạch phục vụ nhân dân và lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo hiệu quả của công tác CCHC.

           Thực hiện Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố. Ngay từ đầu năm 2019, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/01/2019 để đảm bảo thời gian quy định, nội dung xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND 13 phường tập trung triển khai nhiều giải pháp để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Quận 9 kích hoạt Cổng thông tin điện tử Quận 9

             Việc triển khai, thực hiện cải cách hành chính đã có những bước chuyển biến đáng kể, trong năm có 42 sáng kiến, mô hình thi đua cải cách hành chính được đăng ký, trong đó một số mô hình, sáng kiến cải cách hành chính đang được thực hiện hiệu quả tại các phường và nhận được sự đồng thuận cao của người dân, tổ chức. Các mô hình sáng kiến cải cách hành chính này đã mang lại hiệu quả lớn nhất là cắt giảm được chi phí, thời gian đi lại, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công, tăng sự tương tác giữa chính quyền với nhân dân, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, gần gũi với tổ chức, công dân. Từ các mô hình này, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ được nâng lên, hiệu quả công việc ngày càng cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật còn được thông qua hình thức tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nhà đất nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức và ý thức tuân thủ pháp luật, giúp địa phương áp dụng vào thực tiễn công việc liên quan đến công tác giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân.

             Trong năm 2019, thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số PAR INDEX trên địa bàn quận: nâng cao tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử thành phố đến nay đạt 99,67%; xây dựng mới, tổ chức kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính, công khai địa chỉ tiếp nhận, kiến nghị các thủ tục hành chính; 12 phòng ban chuyên môn thuộc quận và UBND 13 phường đã áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc có phần mềm quản lý văn bản liên kết trực tiếp với UBND quận.

          Xây dựng mới Cổng dịch vụ công Quận 9 với 55 thủ tục hành chính, duy trì dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công thành phố với 30 thủ tục hành chính ở mức độ 3, 07 thủ tục hành chính ở mức độ 4. Tính đến nay, có 92/195 thủ tục hành chính đã được đưa vào dịch vụ công (đạt 48%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết). Nâng cấp và vận hành hiệu quả phần mềm xử lý thông tin phản ánh qua thiết bị điện thoại thông minh “Quận 9 trực tuyến”, phần mềm nhắc việc thông minh. Tập trung đầu tư trang thiết bị để các phường hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4; đánh giá sự hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại 13 phường. Năm 2019, Quận 9 được UBND Thành phố chọn thí điểm thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo Chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ với 12 thủ tục hành chính cấp quận và 4 thủ tục hành chính liên thông cấp phường; đồng thời Quận 9 được chọn thí điểm việc đánh giá hài lòng theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, kết quả đến nay tổng số lượt đánh giá 29.322 lượt/31.751 hồ sơ, đạt 92,34%, trong đó có 99,73% lượt đánh giá hài lòng (29.245/29.322), vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Người dân đang thực hiện dịch vụ công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Quận 9.

           Những nỗ lực trong thực hiện CCHC của Quận 9 trong thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần làm cho nền hành chính trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp hơn; góp phần đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức, đồng thời tạo thuận lợi và niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Từ đó, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của quận. Phát huy những kết quả đạt được. Năm 2020, Quận 9 tiếp tục tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCC trong thực thi công vụ, nhất là CBCC làm việc thuộc các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo địa phương triển khai hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của CBCC.

Box: UBND quận tiếp tục duy trì thực hiện việc cắt giảm thời gian thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính đối 10 thủ tục sau:

1. Thủ tục đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh theo quy định là 03 ngày làm việc; giảm còn 2,5 ngày làm việc; rút ngắn 0,5 ngày làm việc (16,67%) so với quy định.

2. Thủ tục cấp thay đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định là 03 ngày làm việc; giảm còn 02 ngày làm việc; rút ngắn 01 ngày làm việc (30%) so với quy định.

3. Thủ tục cấp phép bán lẻ thuốc lá theo quy định là 15 ngày làm việc; giảm còn 10 ngày làm việc; rút ngắn 05 ngày làm việc (33,33%) so với quy định.

       4. Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định là 15 ngày làm việc; giảm còn 13,5 ngày làm việc; rút ngắn 1,5 ngày làm việc (10%) so với quy định.

5. Thủ tục cấp thay đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định là 07 ngày làm việc; giảm còn 06 ngày làm việc; rút ngắn 01 ngày làm việc (14%) so với quy định.

6. Thủ tục chuyển đổi cơ sở Giáo dục mầm non bán công sang Giáo dục mầm non công lập: Theo quy định là 30 ngày làm việc, thực hiện giảm còn 29 ngày làm việc, rút ngắn được 01 ngày làm việc (3%).

7. Thủ tục công nhận lần đầu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định là 10 ngày làm việc, giảm còn 09 ngày làm việc, rút ngắn được 01 ngày làm việc (10%).

8. Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng theo quy định là 05 ngày làm việc, giảm còn 4,5 ngày làm việc, rút ngắn được 0,5 ngày làm việc (10%).

9. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mần non, nhà trẻ hoạt động giáo dục theo quy định là 25 ngày làm việc, giảm còn 24 ngày, rút ngắn 01 ngày làm việc (4%).

10. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mần non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại theo quy định là 20 ngày làm việc, giảm còn 18 ngày, rút ngắn được 02 ngày làm việc (20%).

Hồng Bùi