Mặt trận Tổ quốc: Tăng cường giám sát phản biện xã hội trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội

Điểm báo

Chiều ngày 4/9/2014, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 9 (UBMTTQVN) tổ chức hội nghị triển khai 2 Quyết định số 217/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát phản biện xã hội của MTTQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội và Quyết định 218/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy chế về MTTQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân góp ý tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ VN Thành phố (Trực tiếp triển khai); đồng chí Trần Văn Tài – Phó Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Lê Ngọc Hân – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN quận 9; các đồng chí Ủy viên UBMTTQVN quận nhiệm kỳ 2014- 2019; Chủ tịch, phó Chủ tịch UBMTTQVN 13 phường và Trưởng ban công tác Mặt trận 75 khu phố.

Đồng chí Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ VN Thành phố, đã phân tích cụ thể nhiều vấn đề cần lưu ý; những quy trình trong việc phối hợp với chính quyền, các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân, trên cơ sở quy chế kèm theo Quyết định số 217/QĐ-TW, Quyết định 218/ QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành.

Lâm Đức Nhiều