Quận 9: Tiếp đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động chính

           Sáng ngày 6/7/2016, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Quận 9 do đồng chí Lê Hoài Trung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn làm việc có đồng chí Đặng Thị Hồng Liên – Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính quận; đồng chí Nguyễn Ngọc Cường – Phó Chủ tịch UBND quận.   

       Theo báo cáo của Ban chỉ đạo cải cách hành chính quận, trong 6 tháng đầu năm 2016, đã tiếp nhận 451 đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết 179 đơn; Lãnh đạo Quận duy trì chế độ tiếp dân định kỳ với 26 lượt công dân đến. Cán bộ phòng tiếp dân tiếp thường xuyên với 471 lượt, chủ yếu người dân đến khiếu nại về tranh chấp đất. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị, đã tiếp nhận 14.555 hồ sơ, kết quả đã giải quyết  13.687 hồ sơ đạt tỷ lệ  94 % (trong đó giải quyết trong hạn 13.340 hồ sơ đạt tỷ lệ 91,6%, trễ hạn 347 hồ sơ chiếm tỷ lệ  2,4%), tồn chưa giải quyết  868 hồ sơ chiếm tỷ lệ 6,0% (trong đó tồn trong hạn 743 hồ sơ chiếm tỷ lệ 5,1%, tồn quá hạn 125 hồ sơ chiếm tỷ lệ 0,9%). Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận hiện đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 với 188 quy trình nội bộ…

Đồng chí Lê Hoài Trung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. HCM, phát biểu tại buổi làm việc

         Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tập trung kiến nghị một số nội dung như: công tác tuyên truyền; công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất…

          Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo cải cách hành chính quận như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra đôc đốc, công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị Ban chỉ đạo cải cách hành chính quận cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

         Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên – Chủ tịch UBND quận, tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra và đề nghị Thủ trưởng các phòng ban thuộc quận nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của thành phố; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; bổ sung, điều chỉnh các hồ sơ, sổ sách theo mẫu chung của thành phố; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng tháng và định kỳ; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban chuyên môn với bộ phận một cửa. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến làm việc./

                                                                                                  G.Gòn