Thông báo chiêu sinh miễn phí lớp Thanh nhạc; lớp đàn organ; lớp múa dân gian; lớp nhảy hiện đại

Khóa học

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

   TRUNG TÂM VĂN HÓA

           _________

 Số:      / TB- TTVH

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   _______________________

Quận 9, ngày      tháng       năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh miễn phí Lớp Thanh nhạc; lớp Đàn Organ;

lớp Múa dân gian; lớp Nhảy hiện đại

___________________

 

Thực hiện kế hoạch của đơn vị về chương trình đào tạo các lớp năng khiếu trong năm 2014, Trung tâm Văn hóa Quận 9 chiêu sinh 04 lớp đào tạo miễn phí đối với bộ môn: Thanh nhạc, Đàn organ, Múa dân gian và Nhảy hiện đại.

  

1. Đối tượng:

Các em thiếu niên nhi đồng đang sinh hoạt, học tập tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sơ trên địa bàn Quận 9.

 2. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2014

 3. Thời gian học:  Từ ngày 25/5/2014 đến 30/7/2014.

 

*Lớp thanh nhạc:

Sáng thứ: 2;4;6 từ 8h30 đến 9h30

* Lớp organ:

  Sáng thứ :3;5 từ 8h30 đến 9h30

* Lớp Múa dân gian:

Sáng thứ: 2;4;6 từ 9h30 đến 10h30.

* Lớp nhảy hiện đại:

Sáng thứ: 3; 5 từ 9h30 đến 10h30.

 4. Địa điểm:

* Ghi danhPhòng Đào tạo – Dịch vụ Trung tâm Văn hóa Quận 9.

Địa chỉ: Số 183A – Đ. Đỗ Xuân Hợp – Phường Phước Long B – Quận 9.

Điện thoại: 08. 37314072 (Giờ hành chính)

Hoặc liên hệ: Chị Thủy0909250709

 

Đây là cơ hội học tập hoàn toàn miễn phí  tạo cho các em có một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu cho các em và tạo nguồn cho các nhà trường; các Câu lạc bộ – Đội/ Nhóm của Trung tâm Văn hóa Quận 9.

Vì vậy, Trung tâm Văn hóa Quận 9 đề nghị Ban văn hóa thông tin các phường phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này cho nhân dân trên địa bàn thông qua hệ thống phát thanh của phường.

 Nơi nhận:                                                                                                   GIÁM ĐỐC

– Ban VHTT 13 phường;                                                                                                       

– Lưu: VT.                                                                                                       

    

                                                          (đã ký)                                    

                                        

                                                                                                              Nguyễn Thanh Tuấn