95,35% cán bộ, đảng viên quận 9 tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Quận ủy

Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 9 cho biết đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức 14 lớp nghiên cứu, học tập, triển khai Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho 4.207/4.412 cán bộ, đảng viên thuộc 41 Chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ, đạt tỷ lệ 95,35%.

Cụ thể, có 2 lớp dành cho cán bộ chủ chốt cấp quận, phường và cán bộ đảng viên thuộc các phòng ban, MTTQ và các đoàn thể, các đơn vị, trung tâm sự nghiệp, cơ quan, trường học; 1 lớp dành cho cán bộ đảng viên Công an quận và 11 lớp dành cho cán bộ đảng viên 13 phường.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, cán bộ, đảng viên quận 9 đã nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của mình, từ đó nghiêm chỉnh chấp hành và tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng, góp phần khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ và xã hội; đấu tranh với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ngọc Lan

>> Quận 9: Hơn 3.000 cán bộ đảng viên nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

>> Cán bộ chủ chốt quận 9 quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)