Quận ủy Quận 9: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Quận ủy

           Sáng 17/11, tại Hội trường Quận ủy, Quận ủy Quận 9 tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 02 của Thành ủy về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Thành phố và phản bác các quan điểm sai trái. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy; đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

          Qua 01 năm thực hiện Đề án 02 của Thành ủy, Đảng bộ quận 9 đã đạt được một số kết quả bước đầu: các cấp ủy Đảng đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, xem đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hàng đầu trong phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; từng bước khắc phục tình trạng đảng viên chưa nghiêm túc học nghị quyết, số đảng viên nhận nhiệm vụ do cấp ủy giao và tham gia làm công tác vận động quần chúng được tăng lên; tình trạng đảng viên chuyền tay nhau những thông tin không chính thống lấy trên mạng Internet đã được hạn chế; chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, đảng viên đã mạnh dạn đấu tranh, góp ý cho đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên về quyết tâm chính trị của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, còn một số mặt hạn chế như: một vài chi, đảng bộ cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án, vì vậy việc tổ chức triển khai còn mang tính hình thức; còn một số ít cán bộ, đảng viên nhận thức còn chung chung những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cá biệt ở một vài đơn vị vẫn còn đảng viên chưa nắm được nội dung Đề án. Việc chủ động phát hiện, tích cực đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của cấp ủy đảng còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt Đề án chưa được coi trọng và thực hiện thường xuyên.


Đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các cấp ủy Đảng cơ sở mà trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy cần nhận diện đúng các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của đơn vị; từ đó kịp thời có giải pháp uốn nắn, định hướng tư tưởng, kiên trì giáo dục, thuyết phục và kiên quyết đấu tranh phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ, chi bộ; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, gắn với tích cực chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh trước những vấn đề nhạy cảm về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là phải nâng cao vai trò của cơ quan Ủy ban Kiểm tra của cấp ủy cơ sở, vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và quần chúng nhân dân đối với cán bộ, công chức kể cả nơi công tác và nơi cư trú.

                                                                               Mỹ Ngọc