Bằng lăng tím

Thơ - Ca

(Tháng Bảy về, nhớ thương đồng đội)

Nhìn chùm bằng lăng tím
Lại nhớ về Trường Sơn
Vẫn nặng tình đồng chí
Lại càng thương nhau hơn

Nhớ xưa mùa chiến dịch
Bằng Lăng tím rừng già
Quân ta đi như sóng
Trường Sơn rộn tiếng ca

Ta vượt đèo vượt dốc
Ta băng qua đại ngàn
Nhằm hướng nào có địch
Bom đạn đầy gian nan

Thương bạn nằm Khe Sanh
Bạn hy sinh Đồng Tháp
lang thang khắp chốn thành

Trong mây chiều bình an

Chiến tranh cũng kết thúc
Bảy Lăm khải hoàn ca
Bạn về lại hầm mỏ
Tôi  ra với Hoàng Sa

Thế rồi bặt tin nhau
Giờ ai còn ai mất
Tháng Bảy ngồi nhớ lại
Trường Sơn mắt lệ nhòa !

                                                                       Trần Văn Thuyên