Những khó khăn và giải pháp đề ra trong việc đăng ký học tập và làm theo gương Bác

Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành xây dựng và Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 11/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 15/5/2013, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố có Quyết định số 284/QĐ-SXD-TCCB về việc thành lập Đội Thanh tra địa bàn Quận 9 thuộc Thanh tra Sở Xây dựng. Tiếp đó, ngày 07/10/2013, Quận ủy Quận 9 ban hành Quyết định số 42-QĐ/QU về việc thành lập chi bộ Đội Thanh tra địa bàn Quận 9 trực thuộc Quận ủy Quận 9.

        Đội Thanh tra địa bàn Quận 9 được giao biên chế là 45 người (trong đó có 01 Hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ), đảng viên có 12 người, được bố trí thành các Tổ: Tổ Hành chính – Tổng hợp; Tổ theo dõi và thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 03 Tổ địa bàn có trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên 13 phường thuộc Quận 9.

        Nhận thức sâu sắc ý nghĩa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ thanh tra cố gắng học tập, học cái hay, tránh cái dở, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nghiệp vụ và trình độ chuyên môn để làm việc cho tốt thì đó mới là tiền đồ vẻ vang, là xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng và Chính phủ”. Từ khi bước vào ngành Thanh tra xây dựng, bản thân tôi và đồng nghiệp luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Giám đốc Sở Xây dựng, Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 9 giao, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Quận 9.

       Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của Chi bộ, trước hết là của người đứng đầu và của mỗi đảng viên, Thanh tra viên, công chức, nhân viên thuộc Đội Thanh tra địa bàn Quận 9, thực hiện Kế hoạch số 48-KH/QU ngày 13/10/2016 của Quận ủy Quận 9 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Đội Thanh tra địa bàn Quận 9 đã xây dựng Kế hoạch số 69-KH/CB ngày 10/11/2016 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai đến đảng viên, thanh tra viên của đơn vị, trong đó Chi ủy Chi bộ lựa chọn, xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là: Lãnh đạo đội ngũ Đảng viên, Thanh tra viên, công chức, nhân viên Đội Thanh tra địa bàn Quận 9 hướng tới mục tiêu “ CHUYÊN NGHIỆP – NĂNG ĐỘNG – VÌ DÂN”.

        Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trên, Chi bộ đã xây dựng Nghị quyết số 02-NQ/CB ngày 15/02/2017 về lãnh đạo đội ngũ Đảng viên, Thanh tra viên, công chức, nhân viên Đội Thanh tra địa bàn Quận 9 hướng tới mục tiêu “CHUYÊN NGHIỆP – NĂNG ĐỘNG – VÌ DÂN” triển khai đến Đảng viên, công chức, thanh tra viên của đơn vị.

        Chi bộ xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là làm cho cán bộ, đảng viên chuyển biến sâu sắc về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, có thái độ và thực tâm là công bộc của nhân dân; nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; học tập phong cách gần dân, sát dân, trọng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên đi cơ sở, tiếp xúc, nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến công tác trật tự xây dựng.

        Cấp ủy Chi bộ Đội Thanh tra địa bàn Quận đã hướng dẫn, chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên đơn vị tiếp tục duy trì, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở phát huy những mặt tích cực và đưa ra các các giải pháp cụ thể nhằm hạn chế những tồn tại, khuyết điểm năm trước.

        Định kỳ sinh hoạt của Chi bộ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của Chi bộ. Trước khi sinh hoạt, trong cấp ủy có sự phân công, chuẩn bị; trong sinh hoạt, đảng viên Chi bộ tham gia phát biểu ý kiến xây dựng, có sổ ghi biên bản sinh hoạt Chi bộ, trong các buổi sinh hoạt Bí thư Chi bộ thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên.

          Trong thời gian tới, Chi bộ Đội Thanh tra địa bàn Quận xác định “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ còn một số khó khăn như công tác tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ chưa có sự chuyển biến rõ rệt, nhiều năm liền chi bộ không đề xuất Quận ủy – UBND Quận biểu dương khen thưởng. Chi bộ cũng chưa tổ chức tốt các buổi nói chuyện chuyên đề cho toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, thanh tra viên của đơn vị. Do yêu cầu và khối lượng công việc chuyên môn khá lớn nên có lúc chi bộ chưa thật sự phát huy hết vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ.

        Nguyên nhân chủ yếu là do tính chất công việc được phân công có những đặc thù riêng, nên việc phát hiện và nhân rộng gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua ở chi bộ có những hạn chế nhất định. Bên cạnh đó, chi bộ chưa sắp xếp được thời gian và công việc để mời báo cáo viên tham dự báo cáo chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, thanh tra viên của chi bộ.

         Để khắc phục những mặt còn hạn chế, phát huy những mặt đã làm được, Chi bộ Đội Thanh tra địa bàn Quận đề ra một số giải pháp như sau:

        1. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công việc thường xuyên cũng như đột xuất, cấp ủy Chi bộ phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, sát dân, “nói đi đôi với làm”, tạo động lực mới và chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

      2. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

       3. Nêu cao trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu, gương mẫu, nói đi đôi với làm,nói ít làm nhiều.

       4. Cấp ủy, lãnh đạo Đội Thanh tra địa bàn Quận tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đối với công tác giáo dục tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, thanh tra viên, công chức và nhân viên Đội Thanh tra địa bàn Quận. Chủ động đấu tranh, xử lý những cá nhân vi phạm chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, suy thoái về đạo đức lối sống và có các biểu hiện tiêu cực khác; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh tra viên, công chức và nhân viên; khơi dậy lòng nhiệt huyết, yêu nghề của đội ngũ cán bộ trẻ, tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trong toàn thể lực lượng Đội Thanh tra địa bàn Quận.

       5. Phát huy vai trò của quần chúng trong việc giám sát các hoạt động phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi. Chủ động, tăng cường kiểm tra thực tế nhằm nắm bắt tình hình xây dựng trên địa bàn cũng như thái độ, tác phong trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức để kịp thời chấn chỉnh

        6. Cấp ủy, lãnh đạo Đội Thanh tra địa bàn Quận trong công tác đánh giá, phân loại công chức, gắn nội dung đánh giá về tinh thần, thái độ phục vụ xã hội, nhân dân, mối quan hệ với đồng nghiệp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị vào tiêu chí đánh giá về phẩm chất của cán bộ, công chức.

       7. Thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức họp chuyên đề về “Những khó khăn và giải pháp đề ra trong việc đăng ký học tập và làm theo gương Bác” nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại chi bộ trong thời gian tới.

Trần Anh Đức, BTCB – Chánh Thanh tra địa bàn Quận 9