Bảng điểm hoạt động văn hóa thông tin phường năm 2019

Văn bản - Thông báo - Thư mời

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9        

TRUNG TÂM VĂN HÓA

                                 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

                     Quận 9, ngày 22  tháng  01 năm 2019

 

BẢNG ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA THÔNG TIN PHƯỜNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ – TTVH ngày 22 tháng  01 năm 2019)

 

 

Nội dung

 

Điểm chuẩn

98

Điểm tự chấm

Điểm các phòng chuyên môn của TTVH chấm

Điểm thực tế đạt được

I. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG:

34.0

 

 

 

1. Hoạt động thông tin cơ sở (8 đ)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền (hoặc phối hợp tổ chức) có hiệu quả trên địa bàn (Thực hiện 01 suất đạt 02 điểm nhưng không quá 8 điểm)

8

 

 

 

2. Tham gia đầy đủ 02 cuộc Liên hoan tuyên truyền cơ sở do TTVH tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) (4 đ)

(Không tham gia không đạt điểm)

4

 

 

 

3. Hoạt động triển lãm (4 đ)

 Tổ chức ít nhất 02 cuộc triển lãm tuyên truyền theo chủ đề năm (có xây dựng kế hoạch gửi về TTVH trước khi tổ chức) có chất lượng, thu hút đông người xem  

(Nếu không tổ chức không đạt điểm)

4

 

 

 

4. Hoạt động Cổ động trực quan (12 đ)

12

 

 

 

– Phải có ít nhất 02 cụm pa nô cố định (tối thiểu từ 12 m2/cụm) (4 đ)

– Thường xuyên thay đổi nội dung tuyên truyền theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa, bảo quản (2 đ)

(Không thực hiện không không đạt điểm)

– Thực hiện tối thiểu 30 băng rôn/năm (4 đ)

* Lưu ý: Phải đảm bảo không để cũ, rách và thu hồi đúng thời gian; nếu không sẽ không đạt trọn số điểm.  

– Đảm bảo công tác treo cờ vào các ngày lễ, kỷ niệm trên các tuyến đường chính của phường đúng thời gian quy định  (2 đ)

4

 

2

 

4

 

 

2

 

 

 

5. Tham gia diễu hành xe loa – xe hoa do TTVH tổ chức, điều động (4 đ)

Tham gia ít nhất 04 đợt diễu hành xe loa – xe hoa

(Nếu không tham gia không đạt điểm)

4

 

 

 

6. Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cơ sở (2 đ)

 Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cơ sở do TTVH tổ chức (01 lớp) hoặc huy động tham gia cấp Thành phố

 2

 

 

 

II. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT:

37.0

 

 

 

1. Văn nghệ quần chúng (16đ)

16

 

 

 

1.1. Tham gia các Hội thi – Hội diễn do TTVH Quận tổ chức:

1.1.1. Liên hoan Trích đoạn cải lương: (3đ)

– Có tham gia: 2 điểm

– Đạt giải thưởng, cụ thể như sau:

* Giải 1: 1 điểm

* Giải 2: 0.8 điểm

* Giải 3: 0.6 điểm

* Giải khuyến khích: 0.4 điểm

1.1.2. Liên hoan Văn nghệ thiếu nhi hè (3đ)

– Có tham gia: 2 điểm

– Đạt giải thưởng, cụ thể như sau:

* Giải 1: 1 điểm

* Giải 2: 0.8 điểm

* Giải 3: 0.6 điểm

* Giải khuyến khích: 0.4 điểm

1.1.3. Liên hoan tiểu phẩm “ Chuyện khu phố tôi” (3đ)

– Có tham gia: 2 điểm

– Đạt giải thưởng, cụ thể như sau:

* Giải 1: 1 điểm

* Giải 2: 0.8 điểm

* Giải 3: 0.6 điểm

* Giải khuyến khích: 0.4 điểm

1.1.4. Liên hoan các nhóm nhạc Acoustic: (3đ)

– Có tham gia: 2 điểm

– Đạt giải thưởng, cụ thể như sau:

* Giải 1: 1 điểm

* Giải 2: 0.8 điểm

* Giải 3: 0.6 điểm

* Giải khuyến khích: 0.4 điểm

12

 

 

 

1.2.    Tổ chức các cuộc liên hoan, hội diễn cấp phường: (4 điểm)

– Ban VHTT phường tổ chức ít nhất 02 cuộc liên hoan, hội diễn hoặc phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tại địa phương (Không thực hiện không đạt điểm).

4

 

 

 

2. Tham gia các sự kiện của quận: (2 đ)

Tham gia các hoạt động sự kiện lớn cấp quận khi TTVH tổ chức, điều động  

2

 

 

 

3. Tổ chức các Chương trình biểu diễn văn nghệ (4 đ)

 Tổ chức ít nhất 4 chương trình biểu diễn văn nghệ của các Câu lạc bộ-Đội/Nhóm, Văn nghệ quần chúng phục vụ nhân các ngày lễ kỷ niệm, các khu nhà trọ, công nhân lao động trên địa bàn phường (Không thực hiện không đạt điểm).

Lưu ý: Không tính các chương trình biểu diễn văn nghệ có thu của phường, các suất diễn của các đoàn NTCN Thành phố và chương trình văn nghệ phục vụ địa phương do TTVH  thực hiện.

4

 

 

 

4. Tiếp nhận các suất biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Thành phố do TTVH đưa về phục vụ nhân dân trên địa bàn (4 đ).

– Tiếp nhận  các suất biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Thành phố do TTVH đưa về phục vụ nhân dân trên địa bàn (Thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức…)

– Mỗi phường 02 cuộc/năm (Không tiếp nhận không đạt điểm)

4

 

 

 

5. Hoạt động các Câu lạc bộ – Đội/ Nhóm (2 đ)

  Duy trì ít nhất 04 CLB – Đội/ Nhóm cấp phường thuộc lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật (Các CLB – Đội/ Nhóm do UBND phường ra quyết định thành lập, quản lý: Có trên 80% số lượng thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ, có quyết định, quy chế và xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện gởi về TTVH)     

(0,5 điểm/CLB nhưng không quá 2 điểm)

2

 

 

 

6. Đào tạo năng khiếu nghệ thuật (4 đ)

 Tổ chức ít nhất 02 lớp năng khiếu về Văn hóa nghệ thuật (Không thực hiện không đạt điểm)

4

 

 

 

7. Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (5 đ)

 Cử cán bộ phường tham dự tất cả các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành do TTVH Quận (02 lớp/3 điểm) và Thành phố (01 lớp/2 điểm) tổ chức (Không tham gia đủ số lượng, không đảm bảo thời gian không đạt điểm)

5

 

 

 

III. HOẠT ĐỘNG PHÒNG ĐỌC  SÁCH:

9

 

 

 

– Tổ chức Hội thi Đố em cấp phường (2 đ)

– Tham gia Hội thi Đố em cấp quận (2 đ)

– Phối hợp với Đoàn thể phường tổ chức giới thiệu sách, phục vụ đọc sách cho các em thiếu nhi trong dịp hè trên địa bàn phường (Có kế hoạch cụ thể và gửi kèm hình ảnh theo báo cáo) (2 đ)

– Phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể trưng bày, giới thiệu sách trong các ngày lễ lớn (Có kế hoạch và kèm theo hình ảnh trong báo cáo) (1 đ)

– Phối hợp với Đoàn phường tham gia hôi thi “Quyển sách tôi yêu” (2 đ)

2

2

2

 

 

1

 

2

 

 

 

IV. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG:  

3

 

 

 

– Tham gia hội thi vẽ tranh về Bác Tôn (hoặc vẽ tranh về các di tích trên địa bàn thành phố) (2 đ)

– Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tham quan, học tập tại Nhà truyền thống Di tích lịch sử Căn cứ Vùng Bưng 6 xã hoặc tổ chức nói chuyện chuyên đề về lịch sử địa phương (Có kèm hình ảnh báo cáo ngày giờ, địa điểm, nội dung cụ thể) (1đ)

3

 

 

 

V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH:

15.0

 

 

 

1. Thực hiện báo cáo kết quả công tác theo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)  (9 đ)

 

9

 

 

 

1.1. Báo cáo tháng (0.3 đ/Báo cáo  x  9 tháng/năm)  (2,7 điểm)

2,7

 

 

 

1.2. Báo cáo quý I/2019 (0,6 điểm)

0,6

 

 

 

1.3. Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 (1,2 điểm)

1,2

 

 

 

1.4. Báo cáo 9 tháng 2019 (2 điểm)

2

 

 

 

1.5. Báo cáo năm 2019 (2,5 điểm)

2,5

 

 

 

* Lưu ý:

– Các báo cáo thực hiện không đúng mẫu hướng dẫn không tính điểm.

– Yêu cầu thời gian báo cáo:

+ Báo cáo tháng: Gửi trước ngày 10 mỗi tháng

+ Báo cáo quý I: Gửi trước ngày 10 của tháng 3. 

+ Báo cáo 6 tháng: Gửi trước ngày 10 của tháng 6.

+ Báo cáo 9 tháng: Gửi trước ngày 10 của tháng 9 .

+ Báo cáo năm: Gửi trước ngày 10 của tháng 10.

– Nếu nộp báo cáo trễ thời gian quy định trong 03 ngày làm việc trừ 50% số điểm.

–  Nếu nộp báo cáo trễ sau 03 ngày làm việc so với thời gian quy định nộp báo cáo thì xem như không nộp báo cáo (Không đạt điểm)

 

 

 

 

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.

Có xây dựng kế hoạch hoạt động với từng nội dung cụ thể gửi về TTVH:

– Kế hoạch hoạt động năm 2019: (1 điểm) (Hạn chót gửi là ngày 30/01/2019)

– Kế hoạch hoạt động quý (0.5 đ/quý  x  4 quý/năm)  (2 điểm)

(Hạn chót gửi là ngày 10 của tháng đầu mỗi quý)

* Lưu ý:

– Nếu nộp kế hoạch trễ thời gian quy định trong 03 ngày làm việc (chỉ đạt 50% số điểm)

–  Nếu nộp kế hoạch trễ sau 03 ngày làm việc so với thời gian quy định  thì xem như không nộp kế hoạch ( không đạt điểm)

3

 

 

 

3. Thực hiện chế độ hội họp: (3đ)

Tham dự đầy đủ các cuộc họp do TTVH tổ chức (Đảm bảo đúng thời gian và đúng thành phần), nếu vắng (trễ) phải có lý do chính đáng và được sự chấp thuận.

3

 

 

 

  TỔNG CỘNG:

98.0

 

 

 

 

ĐIỂM THƯỞNG

 

I. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG:

0,75

 

 

 

II. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT:

0,75

 

 

 

III. HOẠT ĐỘNG PHÒNG ĐỌC SÁCH:

0,5

 

 

 

  TỔNG ĐIỂM THƯỞNG:

2.0

 

 

 

 

 

  TỔNG CỘNG:

98.0

 

 

 

            *  PHẦN PHÂN LOẠI

1.Xuất sắc: loại A

            1. Loại A1 = 93.1 đến 98 điểm;

            2. Loại A2 = 88.1 đến 93 điểm;

            3. Loại A3 = 83.1 đến 88 điểm

2. Tiên tiến: loại B

            1. Loại B1 = 78.1 đến 83 điểm;

            2. Loại B2 = 73.1 đến 78 điểm;

            3. Loại B3 = 68.1 đến 73 điểm;

3.Trung bình: loại C

            1. Loại C1 = 63.1 đến 68 điểm;

            2. Loại C2 = 58.1 đến 63 điểm;

            3. Loại C3 = 53.1 đến 58 điểm;

* Điểm thưởng: 2.0 điểm

Điểm thưởng do Ban Giám đốc  TTVH Quận xét.