Công văn gửi Ban VHTT 13 phường – Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ

Văn bản - Thông báo - Thư mời

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

TRUNG TÂM VĂN HÓA

__________

Số:  21 /TTVH

Về thực hiện chế độ thông tin,

báo cáo định kỳ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Quận 9, ngày  04   tháng 6  năm 2014

 

 

 

Kính gửi:   – Phó Chủ tịch Văn Xã UBND 13 phường;

                  – Ban VHTT 13 phường.

                    

Thực hiện Công văn số 891/UBND ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo, xây dựng kế hoạch văn hóa – xã hội và để kịp thời tổng hợp báo cáo gửi Ủy ban nhân dân Quận 9.

Trung tâm Văn hóa Quận 9 đề nghị Phó Chủ tịch Văn xã Ủy ban nhân dân 13 phường đôn đốc và tạo điều kiện cho Ban VHTT phường thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng,năm) gửi về Văn phòng Trung tâm Văn hóa Quận 9 chậm nhất là ngày 07 hàng tháng.

Đây là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua. Trung tâm Văn hóa đề nghị Phó Chủ tịch Văn xã Ủy ban nhân dân 13 phường tạo điều kiện cho Ban VHTT phường thực hiện nghiêm nội dung trên.

 

Trân trọng!

 

Nơi nhận:                                         

– Như trên;

– Lưu: VT

 

 

P. GIÁM ĐỐC

(đã kỹ)

Nguyễn Thị Lynh Trang