Thông báo: Tập huấn nghiệp vụ chuyên trách VHTT

Văn bản - Thông báo - Thư mời

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

TRUNG TÂM VĂN HÓA

_________

Số:      / TB- TTVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    _______________________

Quận 9, ngày      tháng       năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Tập huấn nghiệp vụ Chuyên trách Văn hóa thông tin,

Nhà Văn hóa Phường – Năm 2013

 

– Căn cứ Thông báo số 07/TB-TTVH TP ngày 04/02/2013 của Trung tâm Văn hóa Thành phố về Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Chuyên trác Văn hóa thông tin, Nhà Văn hóa Phường –Xã – Thị trấn năm 2013;

– Nhằm bồi dưỡng kiến thức quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa, phong trào văn hóa văn nghệ cho cán bộ chuyên trách văn hóa thông tin, nhà văn hóa phường năm 2013;

Trung tâm Văn hóa Quận 9 thông báo đến Ủy ban nhân dân, Ban Văn hóa Thông tin và Nhà Văn hóa 13 phường trên địa bàn quận 9 như sau:

           

1. Đối tượng học viên:

Đối tượng bắt buộc: Cán bộ chuyên trách văn hóa thông tin, cán bộ nghiệp vụ nhà văn hóa phường đang công tác;

Đối tượng mở rộng: Cán bộ dự kiến bố trí làm công tác văn hóa xã hội, chuyên trách văn hóa thông tin, cán bộ nghiệp vụ nhà văn hóa phường.

 

2. Thời gian:

2.1. Thời gian đăng ký:

– Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/3/2013.

 

2.1. Thời gian học:

Từ ngày 18/3/2013 đến hết ngày 03/4/2013. (Học vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần)

*  Chương trình học đính kèm.

            + Khai giảng  :  08h00, ngày 18/3/2013 (Sáng thứ hai).

            + Bế giảng      :  14h00, ngày 03/4/2013 (Chiều thứ tư).

 

3. Địa điểm:

          * Ban VHTT 13 phường lập danh sách tập huấn gửi về:

Phòng Hành chính Quản trị Trung tâm Văn hóa Quận 9.

Địa chỉ: Số 183A – Đ. Đỗ Xuân Hợp – Phường Phước Long B – Quận 9.

Điện thoại: 08. 37314871 (Giờ hành chính)

Hoặc liên hệ: Bà Bùi Thị Trà Lý (0902.360.800)

(Chậm nhất là 11h00, ngày 15/3/2013)

 

 

* Địa điểm tổ chức lớp:

Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 2)

Số 97 – Nguyễn Thị Minh Khai – P. Bến Thành – Quận 1 – TP. HCM

 

4. Kinh phí:

– Kinh phí tổ chức lớp do Trung tâm Văn hóa Thành phố đài thọ 100%.

– UBND Quận, Trung tâm Văn hóa quận đề nghị UBND 13 phường tạo điều kiện kinh phí xăng xe và lệ phí tham quan thực tế tại Tỉnh Bến Tre là 300.000đ/ học viên (Ba trăm ngàn đồng).

 

         

Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học.

 

Trên đây là Thông báo Tập huấn nghiệp vụ Chuyên trách Văn hóa Thông tin, Nhà Văn hóa phường năm 2013, đề nghị Ủy ban nhân dân các phường quan tâm hỗ trợ, Ban Văn hóa Thông tin 13 phường thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

– Đ/c Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó CT. UBND (Báo cáo);

– UBND 13 phường (Thực hiện                                                                                                      Nguyễn Thanh Tuấn

– Ban VHTT, NVH 13 phường;                                                                                                       

– Lưu: VT.

                                               

                                                                  THÔNG QUA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9